Prevencija povreda je sve važniji segment kondicione pripreme koji u novije doba traži posebnu edukaciju i specijalizaciju kondicionih trenera. O kvalitetno programiranim i sprovedenim programima prevencije zavisi dužina karijere sportiste, njegovo zdravlje za vrijeme trajanja karijere i nakon nje, kvalitet izvedbe i mogućnost ostvarenja svih sportskih potencijala.

Da bi ostvario svoj puni efekt na redukciju broja povreda i brži oporavak od iste, prevencioni program mora biti kreiran na temelju individualno sprovedene sportske dijagnostike. Ukupna sportska dijagnostika, koju čine posturalna dijagnostika, dijagnostika temeljnih obrazaca kretanja, dijagnostika hoda i trčanja te dijagnostika motoričkih sposobnosti, pruža kompletan uvid u motorički program sportiste, rasvjetljava sve nivoe kompenzacija i sve elemente koji koče kompletan razvoj sportiste.

U Body & Mind Studiju sa prevencionim programima, sportisti započinju nakon prvog dana od odrađene inicijalne dijagnostike. Sa prevencionim treningom počinje i edukacija o svrsi i smislu različitih vrsta gibanja, a ujedno se kod sportista, posebno mladih, stvara navika preventivnog vježbanja.

Takvom se preventivnom strategijom prepoznaju ograničenja i potencijalni rizici za povređivanje vezani za svakog sportistu i sport/poziciju posebno, te stvaraju pozitivni uslovi za razvoj i poboljšanje sportskih performansi.

Naši prevencioni neuromišićni treninzi usmjereni su na korekciju mehanizma disanja i temeljnih kretnji, poboljšanje mobilnosti i stabilnosti lokomotornog sistema sa posebnim naglaskom na dinamičku stabilnost trupa, bilateralnu i unilateralnu ravnotežu, korektnu predaktivaciju mišića i reakciju centralnog nervnog sistema. Oni će smanjiti mišićni disbalans, povećati kvalitet kretanja i svjesnost te povećati kompetentnost sportiste. Metode koje primjenjujemo u kreiranju prevencionih programa su: DNS, STOTT PILATES®, NKT, YOGA, Fascial Training, Amino Therapy tehnologija.

Ako želite podržati razvoj svojih kondicionih svojstava i osigurati siguran nastavak svoje sportske karijere, ugovorite svoj termin za inicijalnu sportsku dijagnostiku i dođite po svoj prevencioni program.